logo projektu Otwórz Oczy / logo for a Open The Eyes project

Logo projektu edukacyjnego poszerzającego wiedzę na temat różnorodności kultur, a przez to mającego zapobiegać aktom nietolerancji.

/

Logo for an education project that enlarge the knowlage about the variaty of cultures, it should prevent from the intolerace acts.